دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده علوم و مهندسی صنایع غذایی
معرفی

مشخصات فردی

نام : مسعود   هنرور

پست الکترونیکی : m.honarvar@srbiau.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : علوم و صنایع غذایی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : فردوسی مشهد

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : علوم و صنایع غذایی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : واحد علوم و تحقیقات تهران

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : علوم و صنایع غذایی
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : واحد علوم و تحقیقات تهران

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : صنایع غذایی

محل خدمت : دانشکده علوم و مهندسی صنایع غذایی

مرتبه علمی : استادیار

پایه : 12

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو گروه کشاورزی صنایع غذایی

نوع استخدام : آزمایشی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1382/11/15

مسعود هنرور

مسعود هنرور

محل خدمت:   دانشکده علوم و مهندسی صنایع غذایی

مرتبه علمی : استادیار

^